dimecres, 4 de juliol de 2012

NOVES TARIFES DE L'AIGUA A ALBINYANA

Noves tarifes de l'aigua al municipi d'Albinyana. El Diari Oficial de la Generalitat va aprovar el següent edicte en el DOGC Núm. 6139 de 31 de maig. DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ EDICTE de 2 de maig de 2012, sobre acords de la Comissió de Preus de Catalunya. La Comissió de Preus de Catalunya, d’acord amb la normativa reguladora del Decret 149/1988, i amb les atribucions conferides pel Decret 164/1993, d’1 de juny, modificat pel Decret 251/1996, de 5 de juliol, en la sessió de 13 de febrer de 2012, va prendre els acords que es detallen a continuació. Vist l’informe tècnic emès per la Secretaria de la Comissió, i examinat, si escau, l’informe preceptiu emès per la corporació local corresponent, es va resoldre el següent: Aigües Exp. A-96/11. AQUALIA gestión integral del agua, SA. Subministrament a Albinyana. Quota fixa de servei: 21 EUR/unitat consum/trimestre. Tarifes de subministrament EUR/m³ Fins a 12 m³/unitat consum/trimestre 0,05 De 13 a 30 m³/unitat consum/trimestre 0,60 De 31 a 40 m3/unitat consum/trimestre 1,65 De 41 a 50 m3/unitat consum/trimestre 2,35 Excés de 50 m3/unitat consum/trimestre 3,05 Conservació de comptadors: 4 EUR/trimestre. Les tarifes que s’autoritzen podran aplicar-se als consums que es produeixin a partir de l’endemà de la data de l’acord de la Comissió de Preus de Catalunya. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Aquests preus que la Comissió de Preus de Catalunya autoritza a l'empresa que gestiona el servei d'aiguües al municipi no seràn els que es proposen que s'aprovin al plenari municipal. La proposta final serà d'implantar una quota de servei fixa, seguint el que passa em serveis com el telèfon o la llum. En aquest cas, la proposta serà de: Quota fixa de servei: 6 euros/mes Quota conservació de comptador: 1 euro/mes A partir d'aqui es facturarà l'aigua realment consumida, perquè es canvia el sistema de mínims per una tarifació real del consum. Es pretén fomentar l'estalvi i penalitzar aquells consums elevats. Així, els blocs quedaran Tarifes de subministrament EUR/m³ Fins a 12 m³/unitat consum/trimestre 0,05 De 13 a 30 m³/unitat consum/trimestre 0,45 De 31 a 40 m3/unitat consum/trimestre 1,50 De 41 a 50 m3/unitat consum/trimestre 2,20 Excés de 50 m3/unitat consum/trimestre 2,90 Des de l'any 1999 que el preu de l'aigua al municipi no havia sofert variacions, ni augments de l'IPC ni cap actualització. Eren unes tarifes que no fomentaven l'estalvi, ja que a partir de 60 m3/trimestre es pagava només a 0,36 €/m3. Els únics augments venien com a conseqüència dels cànons que aplica la Generalitat en el cicle de l'aigua.