divendres, 4 de maig de 2012

LA MENTIDA TÉ LES CAMES MOLT CURTES

Aquest migdia en roda de premsa a Cunit, Judith Alberich la que fou alcaldessa de Cunit la darrera legislatura i que ara és portaveu socialista, ha afirmat que el Ministeri d'Hisenda, no ha donat el vistiplau al pla d'ajust presentat per Albinyana. Alguns periodistes m'han trucat aquest migdia. Escolta'm Quim, mira que ha dit l'exsenadora? Es veritat? Els hi he agrait la seva professionalitat en contrastar aquesta infamia orquestrada que només pot ser fruit de la ignorància o el que considero més greu, per mala fe. Per tal d'aclarir aquesta mentida he enviat a tots els mitjans que m'ho han demanat l'acord del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que el passat 30 d'abril va informar FAVORABLEMENT el pla presentat per l'ajuntament d'Albinyana.No cal dir res més. Tothom queda retratat. (Reprodueixo el text de l'acord d'aprovació rebut a l'Ajuntament) SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL El Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, establece en su artículo 10 que las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas mediante el mecanismo previsto en la citada norma a través de la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo. El acceso a dicha financiación lleva aparejada la obligación por parte de la entidad local de aprobar un plan de ajuste, que debe responder a unos criterios básicos al objeto de garantizar la sostenibilidad financiera de la operación. Este plan de ajuste deberá ser valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que quede autorizada la concertación de la operación de endeudamiento. Tras analizar la información contenida en el plan de ajuste remitido por esa Entidad local, esta Secretaría General lo valora FAVORABLEMENTE. Entidad Local: Albinyana Madrid, a 30 de Abril de 2012